ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ဆိုသည္မွာ……

……………………………………………… ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ဟူေသာေဝ့ဟာရကို စတင္ၾကားနာရသူမ်ားမွာ မွင္တက္ကုန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လက္မခံ ျငင္းဆန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ထြင္လံုးတ...
Read More