တဿ္ဂဲၯလိာ္လဿကလုာ္အခြဲးအယာ္ဒီးတဿ္သဘ်႕အဂီဿ္-အကူာ္သဿ

အ့စ့ဢ္တဿ္ဒုး
အ့စ့ဢ္တဿ္ဒုးစးထီဢ္၀ဲဖဲ ၁၉၄၉ နံဢ္လါယႏူၯအါရံၯ ၃၁ သီ ဒီး ဖဲတဿ္ဒုးစးထီဢ္သီအဆဿက
တီဿ္န႔ဢ္ကညီဖိတဖဢ္ဆီဢ္ဖ်ိးကြံာ္ဒုဢ္ဒါတဖဢ္ဒီး ထီဢ္ဟံးန႔ဿ္ဒုဢ္ဒါအတဿ္လီဿ္တဿ္က်ဲတဘ်ဳး
တီၯန႔ဢ္လီၯ. ဖဲလါဖ့ၯႀဘဴၯအါရံၯ ၂ သီအနံၯကညီအသုးဖိတဖဢ္ႏုာ္လီၯလဿမ့ဢ္ကလဢ္ဒူဢ္
ကဘီယူၯပ်ီဒီးမၯန႔ဿ္တဿ္လီဿ္တဿ္က်ဲတဖဢ္ခဲလဿာ္ဃဢ္ဃဢ္န႔ဢ္လီၯ.ဖဲန႔ဢ္ကညီဖီဢ္စုက၀ဲၯ
လဿမ်ိာ္သုး၊ နီဢ္နဲဢ္ဖ်ါဒီး တဿ္ဘွီက်ိခ်ံမ်ိာ္သဢ္၀ဲၯလီဿ္ တဖဢ္စိာ္ထီဢ္ စုက၀ဲၯတဿ္ပိးတဿ္လီ
တဖဢ္ဒီးက့ၯမၯသကိးတဿ္ဒီးကညီတဿ္ပဿဿ္ဆဿဖဲအ့စ့ဢ္န႔ဢ္လီၯ.ကဘီယူၯတဖဢ္တဿ္တမၯ
ဟးဂီၯအီၯဘဢ္. ဖဲန႔ဢ္အဆဿကတီဿ္ခႜီအသုးရ့ဢ္ (၁) အိဢ္ဖဲမ့ဢ္ကလဢ္ဒူဢ္န႔ဢ္တမၯတံာ္တာ္
ကညီအသုးဖိတဖဢ္လဿတဿ္နီတမံၯဘဢ္. အခိဢ္တလိာ္သံကြဿ္၀ဲဒဢ္လဿပကဘဢ္ပိာ္ကညီ
အသုးဖိတဖဢ္အခံဧါဘဢ္ဆဢ္မ့ဿ္လဿထးတခီတဿ္နဲဢ္လီၯတအိဢ္ဘဢ္အဃိတဿ္စံးဆဿလဿ
ကဘဢ္ပိာ္ကညီသုးဖိတဖဢ္အခံန႔ဢ္တသ့ဘဢ္ဒီး တဿ္စံးဆဿဒဢ္ထဲလဿကအိဢ္ခိးပာ္စဿၯဒီး
တဿ္ကဟဲက့ၯကိးက့ၯအ၀ဲသ့ဢ္လဿခံန႔ဢ္လီၯ. ဖဆပလ အပဒိဢ္တခီတအိဢ္မံခ့မံသမ့ၯလဿ
ကမၯသဘွံးကြံာ္ကညီဖိတဖဢ္ဘဢ္အဃိမၯလိာ္က့ၯအသုးလဿကီဿ္ပယီၯထးခီဒီးလဿရခဿဢ္
ကီဿ္တဖဢ္လဿကဟဲက့ၯဆူအ့စ့ဢ္တဿ္ဒုးပ်ီ အပူၯလဿတဿ္တိစဿၯမၯစဿၯက့ၯအသုးဖိတဖဢ္
ဖဲအ့စ့ဢ္အပူၯန႔ဢ္လီၯ. ကိးထီဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲပယီၯဖႜဢ္စိမိၯကႜိဖိသ့ဢ္တဖဢ္လဿကႏုာ္လီၯတဿ္ဒုးဒီး
က်ဲၯသကိးတဿ္ဒီးသိဢ္ဒူ၀ါ (ရဲေဘာ္ျဖဴ) လဿတဿ္ဒုးသကိးကညီဖိတဖဢ္အဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.တကး
ဒ္ဘဢ္ခႜီအသုးရ့ဢ္ (၁) လဿအသံကြဿ္ တဿ္လဿကဘဢ္ ပိာ္ကညီအသုးဖိတဖဢ္ အခံဖဲမ့ဢ္က
လဢ္ဒူဢ္န႔ဢ္မၯစဿၯက့ၯ ဖဆပလ ပဒိဢ္ဒီးဒုးကဒါက့ၯကညီအသုးဖိတဖဢ္ဖဲအ့စ့ဢ္တဿ္ဒုးအပူၯ
န႔ဢ္လီၯ.မ့ဿ္ပွၯလဿအဒုးထီဒါကညီအသုး ဖိတဖဢ္အဆူဢ္ကတဿဿ္ဒီးဘဢ္ဒိဘဢ္ထံးဒီးဘဢ္သံ
ဘဢ္ပွဿ္အါကတဿဿ္န႔ဢ္လီၯ.

ဟံးန့ဿ္အီၯလဿႃႃတံထူ၀့ဿ္အတဿ္ကြဲး႗႗ လဿကညီဟံဢ္ဖိဃီဖိပွာ္ယဲၯသန့ပူၯလီၯ. 
 http://www.kwekanyaw.net/2011/04/blog-post_04.htm
Share on Google Plus

About kawhtoo s'gaw

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Post a Comment