ဂံဿ္ခီဢ္ထံးသဲစးတဿ္ဘ်ဿခိဢ္သ့ဢ္ဒီးအတဿ္ဘ်ဿသဃဲၯ

KNU constitution

Share on Google Plus

About Unknown

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Post a Comment