ပဖး Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Maxthon 3 Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ

အဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯကဒီးဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ တဿ္မၯအက်ဲတခါလီၯ. ပွၯလဿအသူ
Maxthon 3 Browser တဖဢ္ဖးကညီပွာ္ယဲၯသန့ လဿအကြဲးသးလဿ Zwekabin/Kwekabaw Font
ဒီးမ့ဿ္ဖးပယီၯပွာ္ယဲၯသန့လဿအကြဲးသးလဿ Zawgyi Font သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္တန့ဿ္ဘဢ္န့ဿ္ မၯကြဿ္အီၯ
တဿ္မၯအက်ဲဒ္အဖ်ါလဿလာ္အသိးအံၯတက့ဿ္. ဖဲယသူကြဿ္ Maxthon 3 Browser တခါအံၯယထံဢ္
လဿအမၯတဿ္ခ့်န့ဿ္ဒံး Mozilla Firefox အဃိဒ္သိးပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္ကသ့သူအီၯဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲသုတ
အိဢ္လဿကဖးကညီက်ိာ္ပွာ္ယဲၯသန့တဖဢ္အဂီဿ္ယဟ့ဢ္နီၯလီၯဒုးသ့ဢ္ညါတဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯလီၯ.
သူကြဿ္ Maxthon 3 Browser တခါအံၯတက့ဿ္.

၁.ဒီလိးလီၯ Maxthon 3 Browser တက့ဿ္
၂.အိးထီဢ္  Maxthon 3 Browser ဒီးလဲၯဆူတဿ္နဿဢ္ထံးလဿအက၀ီၯဃာ္သးဒီးကသံဢ္ထံဂီၯဒ္အဖ်ါလဿ
တဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯအသိးတက့ဿ္....

၀ံၯလဲၯဃုကြဿ္ Setting ၀ံၯစံဢ္လီၯဖဲ Setting ဒီးနကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ကဒီးအသီတခါ
ဒ္အဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

၀ံၯလဲၯဆူ Advanced ဒီးလဿ Default Font အလီဿ္န့ဢ္ဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font တက့ဿ္နဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး Save က့ၯအီၯတက့ဿ္၀ံၯ နဖး‚ နကြဲးကညီက်ိာ္လဿ
Maxthon 3 Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.


http://www.kwekanyaw.net/2012/09/zwekabinkwekabaw-font-maxthon-3-browser.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Post a Comment