ကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ OOVOO

ကညီဖိလဿအသူ ooVoo   Messenger တဖဢ္ဒံးသိး Chatting ကြဲးလံာ္ဆူတံၯသကိးအအိဢ္
လဿကညီက်ိာ္ကသ့ဒီး ဖးကညီက်ိာ္လဿ ooVoo ကသ့ကန့ဿ္အဂီဿ္မၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲဒုး
နဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္... ဘဢ္မႏုၯဃိလဲဢ္လဿပ၀ဲကညီဖိအက်ဲအါတက့ဿ္ပသူ ooVoo ကိးဂၯဒဲး
ပစံးသ့လီၯ အဃိဒံးသိးနကြဲးလံာ္လဿကညီက်ိာ္ကသ့ဂ့ၯဂ့ၯဖးကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯန့ဢ္ကဟ့ဢ္နီၯလီၯန့ဿ္
နၯတဿ္မၯအက်ဲဒ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

Log in န ooVoo တက့ဿ္ ၀ံၯဒီးအိးထီဢ္နသကိးတဂၯဂၯလဿနအဲဢ္ဒိးကြဲးလံာ္ဒီးအီၯအ
Chat Box တက့ဿ္ဒီးမၯအီၯဒံးတဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္...
လဲၯဆူ T လဿပ်ဿ္ခိဢ္လဿက၀ီၯသးလဿကသံဢ္ထံဂီၯဒုးနဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္၀ံၯနကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿထးအသိးဒီးလဲၯဆီတလဲက့ၯ Font လဿ
Zwekabin Font တက့ဿ္ ၀ံၯ Click လီၯက့ၯ OK တက့ဿ္ ၀ံၯနလဲၯဆူ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အ Task Bar လိၯ
၀ံၯဆီတလဲ Keyboard လဿ zwekabin/kwekabaw ၀ံၯနကြဲးလံာ္ဒီးနသကိးလဿကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯ
ဂ့ၯဒီးအ၀ဲမ့ဿ္ကြဲးလံာ္ဒီးနၯနဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ..
စီၯကြဲၯကညီ
www.kwekanyaw.net
http://www.kwekanyaw.net/2012/11/zwekabinkwekabaw-font-oovoo.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Post a Comment