ပယီၯသုးတဖဢ္ ဒိးလီၯဃာ္၀ဲမ့ဢ္ပိဿ္ ဖဲ သ၀ီဖိဟးလ့ဿ္လိၯက်ဲ

ဖဲ လါယူၯလံ ၁၆ သီ ၂၀၁၃ အနံၯန႕ဢ္ ပယီၯသုးအိဢ္မီၯဖူဒီးကႜဴဢ္လူဿ္ တဖဢ္ဒိးလီၯဃာ္၀ဲ မ့ဿ္ပိဿ္ဖဲ သ၀ီဖိ ဟး လ့ဿ္ လိၯ က်ဲတဖ်ဿဢ္အဂ့ဿ္ ခ့ဢ္အဲ(န္) ယူဿ္ သုးက့ (၅) အပွၯဘဢ္မူဘဢ္ဒါတဿ္မဲာ္ညါ ဟီဢ္ က၀ီၯတဖဢ္စံး၀ဲန႕ဢ္လီၯ.


ဖဲ လါယူၯလံ ၁၆ သီ ၂၀၁၃ အနံၯအံၯန႕ဢ္ သ၀ီဖိအိဢ္ တခိးတိဿ္ဘီတဖဢ္ ဖဲ ကလဲၯ၀ဲ လဿ လာ္အဲဒဿ သ၀ီအဆဿကတီဿ္ လဲၯခီဂာ္ဘဢ္ ၀ဲ ပယီၯသုးအသိလ့ဢ္က်ဲ လဿအမ့ဿ္ မီၯဖူ ဒီး ကႜဴဢ္လူဿ္ သိလ့ဢ္က်ဲန႕ဢ္ လီၯ၊ ဒီးဖဲ အ၀ဲသ့ဢ္ လဲၯခီ၀ဲ က်ဲ အဆဿကတီဿ္ ထံဢ္၀ဲလဿပယီၯသုး ဒိး လီၯဃာ္၀ဲ M-14 မ့ဢ္ပိဿ္ တဖ်ဿဢ္ ဖဲ ပွၯလဲၯခီလ့ဿ္လိၯညီႏုဿ္ က်ဲ အလီဿ္န႕ဢ္လီၯ.ဘဢ္ဃးဒီးတဿ္ဂ့ဿ္အံၯ တဿ္ကီတဿ္ခဲ တဿ္ဘဢ္ယိာ္ဘဢ္ဘွီအိဢ္ထီဢ္ ၀ဲ ဒဢ္လဿ ထံဖိကီဿ္ဖိ ကမ်ဿဿ္တဖဢ္အဂီဿ္ အါမး အဂ့ဿ္ သုးက့(၅) ဒုးယၯခိဢ္ စံးဘဢ္ ၀ဲဒ္အံၯလီၯ.


ႃႃဘဢ္ဃးဒီးတဿ္ဂ့ဿ္အံၯန႕ဢ္ ဖ်ါလဿ အ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္န႕ဢ္ အဲဢ္ဒိး ဆဲးခြဲးပွၯ ဒ္သိးပကမၯကမဢ္တဿ္လဿ ညါန႕ဢ္လီၯ. ပ၀ဲတခီ ဒ္ပမ့ဿ္တ့ဿ္ ပွၯလဿအလိဢ္ဘဢ္စဲဃဲး တဿ္မုဢ္တဿ္ခုဢ္ နီဿ္နီဿ္အဃိ ဘဢ္ဃးဒီး အ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္ ဆဲးတိဆဲးခြဲး န႕ဢ္ အိဢ္တဘ်ဴးဘ်ီဘဢ္ဆဢ္ တုၯခဲကနံဢ္အံၯ ပတမၯဆဿ အီၯ တဿ္နီတမံၯဒံး ဘဢ္၊ ဘဢ္ဆဢ္ အါစု အါဘ်ီ လဿအ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္ဟဲတိ ဆဲးခြဲးမ့ဿ္အါတလဿန႕ဿ္အခဿးဒု ပဘဢ္ယိာ္ လဿ ပကဿၯက့ၯပဖိ ပလံၯ တဖဢ္ တန႕လဿၯဘဢ္န႕ဢ္လီၯ.ဒ္လဲဢ္ဂ့ၯတဿ္မ့ဿ္ကဲထီဢ္ဘဢ္ဖုးအသးတခါခါဒု ပကဘဢ္က်ဲးစဿးဘွါရွဲ သကိး လဿ ပ၀ဲ သးပွဿ္တဖဢ္ လဿအဂ့ဿ္ကတဿဿ္အၾကဿးကတဿဿ္လီၯ.ဒီး အဂၯတမံၯ န႕ဢ္ ခီဖ်ိအ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္မၯဒ္အံၯ အဃိ တဿ္ကီတဿ္ခဲ တဿ္ဘဢ္ယိာ္ဘဢ္ဘွီအိဢ္ ထီဢ္၀ဲ ဒဢ္လဿ ထံဖိကီဿ္ဖိ ကမ်ဿဿ္သ့ဢ္ တဖဢ္အဂီဿ္အါမးလီၯ.


တဿ္လီဿ္အံၯန႕ဢ္ ပွၯထံဖိကီဿ္ဖိကမ်ဿဿ္တဖဢ္ဟးလ့ဿ္လိၯ၀ဲလဿညါလံၯလံၯလီၯ တမ့ဿ္လဿဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ မး ဘဢ္၊ တဿ္သ့ဢ္ တဖဢ္ အံၯန႕ဢ္အ၀ဲသ့ဢ္တၾကဿးမၯ၀ဲ လ့ၯတက့ဿ္ဘဢ္၊လဿပ၀ဲတခီ စးထီဢ္မ့ဿ္တဿ္ပတုာ္ တဿ္ခးဒီး ခဲကနံဢ္အံၯန႕ဢ္ ပတမၯ တံာ္တာ္အီၯ မၯနိးမၯဘ်းအီၯလဿ အ၀ဲသ့ဢ္အတဿ္လဲၯ တဿ္က့ၯ တဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯ နီတမံၯဘဢ္အဃိ အ၀ဲသ့ဢ္ စ့ဿ္ကီး တၾကဿးလဿမၯတဿ္ဒ္အံၯနီတစဲးဘဢ္. ပမ့ဿ္ကြဿ္ က့ၯစးထီဢ္ တဿ္ပတုာ္ တဿ္ခးဒီး တုၯခဲအံၯ လဿပဟီဢ္က၀ီၯပူၯန႕ဢ္ အ၀ဲသ့ဢ္ တဖဢ္ လဲၯကပာ္ကြံာ္၀ဲ တဿ္သိဢ္တဿ္သီတဿ္ဘ်ဿ လဿတဿ္ပာ္ပနီဢ္န႕ဢ္အီၯ လဲၯတလဿက့ၯတလဿ တဿ္လီဿ္ဒီး ဆွဿတဿ္အီဢ္ လဿသိလ့ဢ္ဒဢ္လဲဢ္အိဢ္၀ဲ တဘ်ဴးဘ်ီိန႕ဢ္လီၯ.႗႗


ပသ့ဢ္ညါဘဢ္စ့ဿ္ကီးလဿ ဖဲ လါယူၯလံ ၂၂ သီ ၂၀၁၃ အနံၯ ဂီၯ ၁၁ နဢ္ရံဢ္အဆဿကတီဿ္န႕ဢ္ ပယီၯသုး ခလရ ၉၆ အိဢ္ ၀ီဿ္မုဿ္ သုးကလဿၯ တဖဢ္ ဟးတလဿတဿ္ပာ္ပနီဢ္ တဿ္လီဿ္ ဟဲထီဢ္၀ဲ ဒဢ္လဿ ဖိဢ္ဃဲထဢ္ သ၀ီ ဒီးစံး ၀ဲလဿ အခိဢ္အနဿ္တဖဢ္နဲဢ္လီၯအီၯလဿ ကဘဢ္မၯလီၯတံဿ္ ခ့ဢ္အဲ(န္)ယူဿ္ ခ့ဢ္အဲ(န္)အဲ(လ္)အ့ဢ္ တဖဢ္ အတဿ္ ဟူးတဿ္ဂဲၯန႕ဢ္လီၯ.ပယီၯသုးတဖဢ္ အတဿ္ ဟးဃုသ့ဢ္ညါဟီဢ္ခိဢ္မဲာ္ဖံးခိဢ္ ဟးဃုသ့ဢ္ ညါဟီဢ္က၀ီၯ တဿ္အိဢ္ သးလဿအက့ဿ္အဂီၯအကလုာ္ကလုာ္ဒ္အမ့ဿ္ ဟးအိဢ္သကိးသ၀ီဟးကြဿ္ပွၯတ့ကႜိ ၊တ့တိၯ ဒီး ဟးကြဿ္စုာ္ ကြဿ္ဟုဢ္၀ဲ ဒဢ္ ခ့ဢ္အဲ(န္) အဲ(လ္) အ့ဢ္ အသုးတဖဢ္အတဿ္ဟူးတဿ္တဿ္ဂဲၯ ဖဲ သုးက့(၅) ဟီဢ္က၀ီၯပူၯအံၯအိဢ္၀ဲ ထီဘိလီၯ.


ဖဲလါ ယူၯလံ ၁၅ သီ ၂၀၁၃ နံၯ ဂီၯ ၉း၀၀ နဢ္ရံဢ္ဆဿကတီဿ္န႕ဢ္ ခမရ ၃၄၀ ပွၯတီခိဢ္ရိဢ္မဲတဿ္ မိကႜိ (မိုးၾကိဳး) ဒီးအပွၯ (၆) ဂၯ ဟးတလဿတဿ္ပာ္ပနီဢ္တဿ္လီဿ္ ဟဲ ၀ဲ လဿဘိးထဢ္သ၀ီ တဲ၀ဲလဿသါ ဟဲကြဿ္ပွၯတ့ကႜိန႕ဢ္လီၯ. တဿ္လီဿ္အံၯတဿ္ပာ္ပနီဢ္န႕ဢ္အ၀ဲသ့ဢ္လဿဟဲတသ့ဘဢ္ မ့ဿ္အဲဢ္ဒိး ဟဲတခီကဘဢ္ဆဲးက်ိးဆိ၀ဲန႕ဢ္လီၯ.ဒီးဖဲ ၁၆ သီအနံၯန႕ဢ္ ဖဲ ခ့ဢ္အဲ(န္)အဲ(လ္) အ့ဢ္ သုးရ့ဢ္ ၁၀၂ အပွၯတဖဢ္ ဟးလီၯဟူးဂဲၯ၀ဲ လဿ တဿ္မဲာ္ညါ ဟီဢ္က၀ီၯ ဆဿကတီဿ္ခါ စ့ဿ္ကီး ဟးအိဢ္ခိးကြဿ္ဟုဢ္ကြဿ္စုာ္၀ဲ ဒီး ပ်ဲလီၯဃုာ္စ့ဿ္ကီး အသုး က်ိၯဖိ တဖဢ္အိဢ္စ့ဿ္ ကီး၀ဲအဂ့ဿ္ ဒ္တဿ္ကစီဢ္ဟဲလဿ ခ့ဢ္အဲ(န္)အဲ(လ္)အ့ဢ္ ပွၯဘဢ္မူဘဢ္ဒါလဿ တဿ္မဲာ္ညါဟီဢ္က၀ီၯ တဖဢ္အိဢ္အသိး ပသ့ဢ္ညါဘဢ္အီၯန႕ဢ္လီၯ.


ဘဢ္ဃးဒီးတဿ္ဂ့ဿ္အံၯ သုးက့(၅) ဒုးယၯခိဢ္ တဲအါထီဢ္စ့ဿ္ကီး၀ဲဒ္အံၯလီၯ. ႃႃ ဘဢ္ဃးဒီးတဿ္ဂ့ဿ္တခါအံၯဒု မ့ဿ္ဒဢ္အ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္အတဿ္ကူဢ္တရံးက်ဲ လဿအဟဲမၯလီၯတံဢ္ဟီဢ္ခိဢ္မဲာ္ဖံးခိဢ္ ဒီး ပပွၯ ၊ပဟီဢ္က၀ီၯ တဿ္အိဢ္သး လီၯ.ဘဢ္မႏုလဲဢ္န႕ဢ္ ပမ့ဿ္ကြဿ္အ၀ဲသ့ဢ္အပွၯတဖဢ္န႕ဢ္ ထီဢ္ဘဢ္၀ဲတဿ္မၯလိ မၯလိဘဢ္၀ဲ ဘဢ္ဃးဟီဢ္ခိဢ္ဂီၯတဿ္မၯလိတဖဢ္အါန႕ဿ္ဂ့ၯန႕ဢ္ဒံးပပွၯလီၯ.အဃိ တဲ၀ဲလဿ ဟးကမဢ္က်ဲး ဟးဖ်ိးက်ဲန႕ဢ္ တလီၯနာ္နီတစဲးဘဢ္၊ အ၀ဲသ့ဢ္တဖဢ္န႕ဢ္ ဟးဃုသ့ဢ္ညါ၀ဲ ပဟီဢ္က၀ီၯတဿ္အိဢ္ သးပပွၯတဿ္အိဢ္ သးလဿ အက့ဿ္ဂီၯကလုာ္ကလုာ္ဒ္အမ့ဿ္ ဟးဒိန႕ဿ္၀ဲ ကႜိတဿ္ဂီၯ ၊ ဟးအိဢ္သကိးသ၀ီ၊ ဟးဟ့ဢ္မၯစဿၯ၀ဲ ကႜိဒီး သ၀ီဖိိတဖဢ္တဿ္မၯစဿၯတဆံးတက့ဿ္ ၊ဒီး ဟးကြဿ္၀ဲ တဿ္တ့တိၯ ၊တ့ကႜိ ၊ဟးဆဲးန႕ဿ္၀ဲပွၯ ဆါတဖဢ္ကသံဢ္၊ ဟ့ဢ္၀ဲကသံဢ္ကသီ ဒီးတဿ္မၯစဿၯတဆံး တက့ဿ္သ့ဢ္ တဖဢ္ န႕ဢ္လီၯ.နီဿ္နီဿ္တခီတဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯန႕ဢ္ တမ့ဿ္အ ၀ဲသ့ဢ္ အတဿ္သးအိဢ္နီဿ္နီဿ္ဘဢ္မ့ဿ္ဒဢ္ အတဿ္ဟး တလဿတဿ္ပာ္ပနီဢ္အလီဿ္ဒီး ဟးဃုသ့ဢ္ညါမၯလီၯတံဿ္ ပတဿ္အိဢ္သးဒီး ပဟီဢ္က၀ီၯ တဿ္အိဢ္သး လီၯ.႗႗

ပသ့ဢ္ညါဘဢ္စ့ဿ္ကီးလဿ ဖဲ တလါညါအံၯ လါယူၯလံအပူၯ အံၯန႕ဢ္ ဘဢ္ဃးဒီးလဿ သုးခံခီခံကပၯလဿာ္ တဿ္အိဢ္ သး တဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯအဖီခိဢ္ ကီဿ္ဆဿဒီးတဿ္ဒီသဒဿကိတိာ္၀ဲၯလီဿ္ခိဢ္သ့ဢ္ သုးခိဢ္က်ဿဿ္ အီဢ္လြ႕ဢ္ ကြဲးထီဢ္၀ဲ လံာ္ဆူ တဿ္ဆဲးက်ိးဆဲးက်ဿ ၀ဲၯဒဿး သုးခိဢ္ရွံရွိဢ္ အအိဢ္ အိဢ္၀ဲ (၃) ဘ်ီလံန႕ဢ္လီၯ.ပမ့ဿ္ကြဿ္က့ၯ စးထီဢ္ တဿ္ပ တုာ္ တဿ္ခးဒီးတုၯဆဿကတီဿ္ခဲအံၯန႕ဢ္ လဿတဿ္ဟး တလဿက့ၯတလဿ ဟီဢ္က၀ီၯဒီး လဲၯကပာ္တဿ္သိဢ္တဿ္သီ န႕ဢ္ ပယီၯသုးတကပၯ အိဢ္အါ န႕ဢ္ ဒံး ၀ဲ လဿ ခ့ဢ္အဲ(န္)အဲ(လ္)အ့ဢ္တကပၯအဂ့ဿ္ ပသ့ဢ္ညါဘဢ္စ့ဿ္ကီးအီၯန႕ဢ္လီၯ.

လူၯသီဖီဒ့
Share on Google Plus

About Ka Shee

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Post a Comment