တကီဿ္ခါတဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯတဖဢ္ အဖီခိဢ္ တဿ္လဿပၾကဿး ကြဿ္ထံဒီး ဆိကမိဢ္လီၯတံဿ္လဿအဂ့ဿ္

ပ ခ့ဢ္အဲ(န္)ယူဿ္ ပာ္လီၯဃီသြါ လဿ တဿ္ထံဢ္လိာ္စံးကတိၯတဿ္ဒီး ပယီၯပဒိဢ္ အဆိကတဿဿ္တဿတပတီဿ္ - ပတုာ္တဿ္ခး လိာ္သးဒီး သူဢ္ထီဢ္ခံခီခံကပၯတဿ္နာ္န႕ဿ္လိာ္သး လဿကမၯဂဿဿ္က်ဿၯက့ၯတဿ္ခးလိာ္သး ၊ ခ့ပတီဿ္တပတီဿ္ -ဖဲတဿ္ပတုာ္ တဿ္ခးလိာ္သး ဂဿဿ္က်ဿၯ၀ံၯအလီဿ္ခံ  တဿ္ကဆဲးကတိၯဃဲာ္လီၯ ထံရုဿ္ကီဿ္သဲးတဿ္ဂ့ဿ္ကီတဖဢ္ တခါ၀ံၯတခါ ဆူညါ ကြ႕ဿ္ကြ႕ဿ္န႕ဢ္လီၯ.သဿပတီဿ္တပတီဿ္ - တဿ္ဃဲဢ္လီၯက့ၯထံရူဿ္ကီဿ္သဲးတဿ္ဂ့ဿ္ကီ မ့ဿ္လဲၯထီဢ္လဲၯထီလံန႕ဢ္ မုဿ္က်ိၯ၀ဲၯ ကြဿ္ဒီး တဿ္ဂုၯထီဢ္ ပသီထီဢ္ အဒိဢ္အမုဿ္တဖဢ္ကပိာ္ထြဲထီဢ္အခံတဆီဘဢ္တဆီန႕ဢ္လီၯ.

ပကြဿ္က့ၯပတဿ္အိဢ္သးတံဿ္နီဿ္ခဲအံၯ ပခ့ဢ္အဲ(န္)ယူဿ္ဒီး ပယီၯပဒိဢ္အခဿဢ္စးထံဢ္လိာ္စံးကတိၯတဿ္လဿအဖိးသဲစး အိဢ္ သဿဘ်ီ လံဘဢ္ဆဢ္ ကမၯန႕ဿ္တဿ္အုဢ္ကီၯအဂဿဿ္အက်ဿၯအဂီဿ္ ထဲပတုာ္တဿ္ ခးလိာ္သးအပတီဿ္ဒဢ္လဲဢ္ တသံ တမံ ဒံးဘဢ္.ဖဲတဿ္အိဢ္သးဒ္အံၯအဆဿကတီဿ္ဒ္သိးတဿ္နာ္န႕ဿ္လိာ္သးကအိဢ္အဂီဿ္ တဿ္လဿတဖုအတဿ္ဘဢ္ယိာ္ဘဢ္ဘွီဒီး ၾတီ၀ဲ န႕ဢ္ အ၀ဲတကပၯ တဘဢ္ဂုာ္က်ဲးစဿးဒီးမၯန႕ဢ္ဆူဢ္၀ဲဘဢ္၊ ပခ့ဢ္အဲ(န္)ယူဿ္ တဿ္အိဢ္ဆဿထဿဢ္ဒီး တဿ္ဆဿတဲာ္ ဃ့ ထီဢ္ အိဢ္၀ဲလဿ ဖဲတဿ္လီၯတံဿ္လီၯဆဲးတအိဢ္ဒံးအဆဿကတီဿ္ ကီဿ္ပယီၯပဒိဢ္တဘဢ္ႏုာ္လီၯ မၯလဲဿ္ထီဢ္အတဿ္ပဿ တဿ္ ျပး တဿ္စိတဿ္ကမီၯ ၊ တဿ္ဂုၯထီဢ္ပသီထီဢ္အဒိဢ္အမုဿ္ဒီး မုဿ္က်ိၯ၀ဲၯကြာ္လဿ ပဟီဢ္က၀ီၯပူၯဘဢ္.

ပမ့ဿ္ကြဿ္က့ၯတဿ္အိဢ္သးအမ့ဿ္အတီတံဿ္နီဿ္ တဘဢ္တဲဒံးလဿထံရူဿ္ကီဿ္သဲးတဿ္ဂ့ဿ္ကီ တဿ္ဃဲဢ္လီၯဘွါလီၯက့ၯဒံးအီၯတ ဂ့ၯ၊ ထဲတဿ္ပတုာ္တဿ္ခးလိာ္သးအဂဿဿ္အက်ဿၯပတီဿ္ဒဢ္လဲဢ္  တအိဢ္ဒံးဘဢ္. ပကြဿ္က့ၯလဿပဟီဢ္က၀ီၯပူၯတခီ ကီဿ္ ပယီၯပဒိဢ္ ဟဲႏုာ္လီၯဟူးဂဲၯ၀ဲလိၯလိၯ  ဆူကမ်ဿဿ္အိဢ္ခီဖ်ိ ကရဿကရိတဲနဿ္ပဿဿ္ကမ်ဿဿ္ ၊ ပာ္လီၯဒူသ၀ီကရူဿ္အခိဢ္အနဿ္ မဿ၀ဲတဿ္ထဿန႕ဿ္အီၯ ကမ်ဿဿ္နီဿ္ဂံဿ္၊ ဒူသ၀ီပူၯတဿ္ဘူဢ္တဿ္ဘါ ခိဢ္နဿ္ ၊ ကႜိသရဢ္ ၊ ကႜိဖိ၊ သ၀ီဖိ တဖဢ္အိဢ္ဒီး လ့ဢ္ ၊ စဲးကဿဢ္(ဆုိင္ကယ္)၊ ကဆီ ၊ ခ်ံ တဖဢ္အစရီ ဒီး မဿ၀ဲကရူဿ္ဒူသ၀ီဖိတဖဢ္ ကဘဢ္ဒိ ခိဢ္ဂီၯ( မွတ္ပံုတင္) ဒီးဟ့ဢ္ကမ်ဿဿ္ တဿ္မုဿ္လဿ္ကြဿ္စိလဿ ကဆီဢ္ထြဲမၯစဿၯ၀ဲအိဢ္တပယုာ္ဃီ န႕ဢ္လီၯ. ပကြဿ္က့ၯတဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯ အလီဿ္ခံဖ်ါ၀ဲ ၾတဿဿ္ကလာ္ လဿ ကီဿ္ပယီၯပဒိဢ္ကမၯလဲဿ္ထီဢ္အတဿ္ပဿတဿ္ျပး အတဿ္စိတဿ္ကမီၯဆူ ပသိးပက်ါ ပဟီဢ္က၀ီၯပူၯန႕ဢ္လီၯ.

ပ၀ဲဒဢ္လီဿ္က၀ီၯဖိတဖဢ္ပမ့ဿ္ဆိကမိဢ္ထံအီၯတုၯလီၯတီၯလီၯန႕ဢ္ တမ့ဿ္ပပွၯဒီကလုာ္အတဿ္လိဢ္ဘွဢ္ ဘဢ္.မ့ဿ္ဒဢ္ တဿ္အ သနဿဢ္ တခါဧိၯဒီး လဿဟီဢ္က၀ီၯတက့တခီအဂီဿ္န႕ဢ္လီၯ.ပမ့ဿ္ကြဿ္က့ၯတဿ္နီဿ္နီဿ္တခီ တကီဿ္ခါပတဿ္လိဢ္ဘဢ္ အမိဿ္ပွဿ္ မ့ဿ္၀ဲ တဿ္ကဘဢ္မၯလီၯတံဢ္ဂဿဿ္က်ဿၯက့ၯ ခဲခီခံကပၯတဿ္ခးလိာ္သး၀ံၯ ဆူညါတခါ ကထီဢ္ဆူတဿ္ဃဲဢ္လီၯ ဘွါလီၯ ထံရူဿ္ကီဿ္သဲတဿ္ဂ့ဿ္ကီတဆီဘဢ္တဆီန႕ဢ္လီၯ.

တကီဿ္ခါပတဿ္လိဢ္ဘဢ္လဿပဃ့ထီဢ္တဖဢ္အံၯ ကီဿ္ပယီၯပဒိဢ္မ့ဿ္အိဢ္ဒီး တဿ္ဒိသူဢ္ဒိသးဒီး ဟ့ဢ္ပွၯလဿတဿ္သးအိဢ္ အပူၯန႕ဢ္ တဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯတဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯလဿ တဿ္ဟူးဂဲၯဖံးမၯ၀ဲခဲအံၯတဖဢ္ ကပိာ္ထြဲထီဢ္က့ၯအခံကြ႕ဿ္ ကြ႕ဿ္န႕ဢ္လီၯ. ပွၯကူဢ္ဘဢ္ကူဢ္သ့ဃိထံဒီးမၯကြဿ္၀ဲ၀ံၯ ပာ္လီၯအနီဢ္ထိဢ္မ့ဿ္၀ဲ ထံကီဿ္ဖဲလဲဢ္တဘ့ဢ္အမုဿ္က်ိၯ၀ဲၯကြာ္ဒီး တဿ္ဂုၯထီဢ္ပ သီထီဢ္တမံၯလဿ္လဿ္ အနီဿ္ထိဢ္န႕ဢ္တဿ္ကဘဢ္ထိဢ္အီၯဒီး ထံကီဿ္အ၀ဲန႕ဢ္ အထံရူဿ္ကီဢ္သဲးအနီဿ္ထိဢ္၊ အဂ့ၯကတဿဿ္ အဘဢ္ကတဿဿ္ ထံရူဿ္ကီဿ္သဲးအတဿ္ဂဿဿ္တဿ္က်ဿၯ အနီဢ္ထိဢ္ ကဘဢ္လဲၯလဿညါ ၊ မ့ဿ္တသ့တဘဢ္အနီဿ္ကီဿ္ အနး ကတဿဿ္ အနီဿ္ထိဢ္ကဘဢ္လဲၯသဃဲၯတုၯသိးသိး.

မ့မ့ဿ္တဿ္ဂုၯထီဢ္ပသီထီဢ္အနီဿ္ထိဢ္ လဲၯဖ်ိးစိလဿ တဿ္မဲာ္ညါဒီးထံရူဿ္ကီဿ္သဲးအနီဿ္ထိဢ္ မ့ဿ္အိဢ္တ့ဿ္တဿ္လီဿ္ခံ ဖးယံၯန႕ဢ္ ပကဘဢ္သ့ဢ္ညအီၯလဿမဿ္ကိ်ၯ၀ဲၯကြာ္ဒီး တဿ္ဂုၯထီဢ္ပသီထီဢ္အံၯ တဂဿဿ္တက်ဿၯဘဢ္.မ့ဿ္ဒဢ္ပွၯလဿ အဟူးဂဲၯတဿ္ တကပၯ ကဖီဢ္ဃံးဒီး စွီၯဃဢ္တဿ္လဿကဒိဢ္စိလုဿ္ဘဿ တဿ္အဂီဿ္န႕ဢ္လီၯ.

တဿ္ဒုးသ့ဢ္နီဢ္ထီဢ္က့ၯဒ္ပမ့ဿ္ပွၯတကလုာ္အသိးပွၯတကလုာ္ၾကဿးအိဢ္ဒီးအရူဿ္အသဲး လဿအမ့ဿ္တဿ္သဘ်႕ ကလုာ္ဂ့ဿ္၀ီ ခြဲးယာ္ဒီး တဿ္တုၯသိးထဲသိးခြဲးယာ္အဃိ ပ၀ဲကညီကလုာ္ ပဂဲၯဆဿထဿဢ္ဃ့ထီဢ္ က့ၯတဿ္တဖဢ္အံၯ တုၯဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ ပတဒိးန႕ဿ္ဘဢ္က့ၯဒံးအီၯဘဢ္.ပတဿ္ဃ့ထီဢ္တအဖဢ္အံၯပမ့ဿ္ဒိးန႕ဿ္ဘဢ္လံအီၯ အိဢ္ဒီးသဲစးတဿ္ဘ်ဿ တဿ္အုဢ္ကီၯလီၯ တံဿ္လီၯဆဲးလံန႕ဢ္ မုဿ္က်ိၯ၀ဲၯကြာ္ ၊ တဿ္ဂုၯထီဢ္ပသီထီဢ္ တဖဢ္ကပိာ္ထြဲထီဢ္က့ၯ အခံ ၊ ထဲန႕ဿ္မး ပပွၯ ကလုာ္ အတဿ္ဖွီဢ္ တဿ္ယာ္ ၊တဿ္နးတဿ္ဖွီဢ္တဖဢ္ကစွၯလီၯကြံာ္၀ဲကြ႕ဿ္ကြ႕ဿ္န႕ဢ္လီၯ.ဆဿကတီဿ္ခဲအံၯခီဖ်ိပတဿ္ဘံဢ္တဿ္ဘဿ အဂီဿ္မ့ဿ္ဂ့ၯ ပတဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္လဿကဟူးဂဲၯသဘ်႕မ့ဿ္ဂ့ၯ တဿ္အုဢ္ကီၯတအိဢ္နီတမံၯဒံးအဃိ ပဘဢ္ထိဢ္မးပခိဢ္ဒီး လဲၯခီဖ်ိ သကိးအီၯ လဿတဿ္၀ံသးစူၯအပူၯန႕ဢ္လီၯ.

ဆဿကတီဿ္ခဲအံၯပနဿ္ဟူဘဢ္ပပွၯကလုာ္အိဢ္၀ဲတနီၯတဲ ၀ဲ ပတဿ္လိဢ္ဘဢ္တဖဢ္ပတဿ္ကရဿကရိ ဘဢ္မူဘဢ္ဒါ တမၯန႕ဿ္ ပွၯဘဢ္ ၊ ပွွၯဂၯကမၯန႕ဿ္ပွၯ တအဲဢ္၀ဲဘဢ္ ၊ ပနဿ္ဟူဘဢ္ဒီးမၯဘဢ္ဒိပသး. ကတီဿ္ခဲအံၯ ပမၯမ့ဿ္တန႕ဿ္ဒံးသနာ္က့ မုဿ္က အိဢ္၀ဲတနံၯ ပမၯကဘဢ္သ့ န႕ဢ္ ပတဢ္တူဿ္ခီဢ္ပာ္သးလီၯ. ပကရဿမိဿ္ပွဿ္အိဢ္ဒီးအတဿ္ကြဿ္စိလီၯတံဿ္လီၯဆဲးလဿ ဒ္ပွၯက လုာ္ဂၯအတဿ္အိဢ္မူဘဢ္လဲၯထီဢ္လဲၯထီ ပွဲၯဒီးအလၯကပီၯအသိး  ပအဲဢ္ဒိး ထံဢ္ဒီး အိဢ္မူ ဘဢ္ဒ္န႕ဢ္အသိး လီၯ.သနာ္က့ ဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ ဒ္ပွၯကလုာ္ဂၯလဿ အလဲၯထီဢ္လဲၯထီ အိဢ္မူ ဘဢ္မုာ္မုာ္ခုဢ္ခုဢ္  အကတီဿ္ ပပွၯကလုာ္ဘဢ္အိဢ္မူ လဿ တဿ္နးတဿ္ဖီွဢ္ တဿ္ပ်ံၯ တဿ္ဖုး တဿ္ဘဢ္ယိာ္ဘဢ္ဘွီ အပူၯအံၯ ခီဖ်ိ   ပပွၯကလုာ္အတဿ္သဘ်႕ တဿ္ခြဲး တဿ္ယာ္  တဿ္ဘံဢ္ တဿ္ဘဿတဿ္အုဢ္ကီၯလဿ ပဂီဿ္တအိဢ္ဒံး နီတမံၯဘဢ္အဃိန႕ဢ္လီၯ.

တဿ္လဿပနီဿ္ကစဿ္ တဿ္ခြဲးတဿ္ယာ္ မ့ဿ္အိဢ္ ပမၯသ့တဖဢ္ ဘဢ္မႏုဃိ လဿ ပွၯဂၯ ကဟဲမၯန႕ဿ္ပွၯလဲဢ္န႕ဢ္ ပၾကဿးဆိ ကမိဢ္ ထံအီၯလီၯတံဿ္လီၯဆဲး ၊ မ့ဿ္ပွၯလဿအဟဲ မၯတဿ္ မ့တမ့ဿ္ ပွၯလဿအဖီဢ္ပ်ံၯလဿတဿ္လီဿ္ခံ လဿပဖီခိဢ္အ တဿ္လိဢ္ ဘဢ္သးလီ အတဿ္ဘ်ဴးတဿ္ဖွိဢ္လဿအဒိဢ္န႕ဿ္ တဿ္လဿကမၯန႕ဢ္ပွၯန႕ဢ္ မ့ဿ္အအိဢ္ဧါ  မ့ဿ္အိဢ္ဒ္န႕ဢ္ခီ တကီဿ္ခါ တဿ္လိဢ္ ဒီး ပွၯ စွၯဂၯအတဿ္ဘဢ္ဘ်ဴးအံၯ ပကဘဢ္ကြဿ္ကပာ္ကြံာ္သကိးအီၯလီၯ.

ပကြဿ္က့ၯဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ တဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯ တဿ္ဆီဢ္ထြဲမၯစဿၯခဲလဿာ္လဿ အဟဲႏုာ္လီၯဟူးဂဲၯ လဿပဟီဢ္က၀ီၯ ပူၯတ ဖဢ္န႕ဢ္  ဘဢ္ဟဲခီဖ်ိ၀ဲ ကီဿ္ပယီၯတဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္လီဿ္ခဿဢ္သး ဒီးတဿ္ဖံးတဿ္မၯတဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯခဲလဿာ္ ကဘဢ္ဟ့ဢ္ တဿ္အုဢ္ ကီၯ ဆူ ကီဿ္ပယီၯပဒိဢ္အအိဢ္ ဒီး ကဘဢ္ဟူးဂဲၯ၀ဲဒ္ အတဿ္ပာ္လီၯန႕ဿ္အီၯ တဿ္မၯအက်ိၯအက်ဲအသိးန႕ဢ္လီၯ.

ပကြဿ္က့ၯထံရူဿ္ကီဿ္သဲးတဿ္ဘဢ္လီဿ္ဘဢ္စးတအိဢ္ဒံးနီတမံၯ မ့မ့ဿ္ပွၯဂ့ဿ္၀ီတဿ္ဆီဢ္ထြဲမၯစဿၯတဖဢ္ဟဲႏုာ္လီၯ၀ဲအါမး တဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯအလီဿ္ခံ ၾကဿးဃိထံမၯလီၯတံဿ္က့ၯအီၯ အဃိ တၾကဿးတူဿ္လိာ္အီၯညီကဒဢ္ဒီး ခ်႕သဒံး ဒံးဘဢ္ န႕ဢ္လီၯ.ပသ့ဢ္ညါဘဢ္လဿတဿ္အကါဒိဢ္ကတဿဿ္ ထံရူဿ္ကီဿ္သဲးအတဿ္ဂဿဿ္တဿ္က်ဿၯမ့ဿ္အိဢ္မး တဿ္ဖံးတဿ္မၯ ကမ့ဿ္ တဿ္ဂဿဿ္တဿ္က်ဿၯဒီး တဿ္အုဢ္ကီၯလဿပဂီဿ္လီၯ.မ့မ့ဿ္ဆဿကတီဿ္ခဲအံၯ ထံရူဿ္ကီဢ္သဲးတဿ္ဂဿဿ္တဿ္က်ဿၯ တအိဢ္ဒံး နီတမံၯအဖီခိဢ္ တဿ္ရဲဢ္တဿ္က်ဲၯတဿ္ဟူးတဿ္ဂဲၯတဖဢ္ ပမ့ဿ္တူဿ္လိာ္အီၯကြ႕ဿ္ကြ႕ဿ္န႕ဢ္ တုၯတဿ္ဟံတဿ္ ဘ်ဴးတဿ္ဖွိဢ္လဿ ဖီခိဢ္၀ံၯ တဿ္ကလဲၯကပာ္ပပွၯကလုာ္အတဿ္မိဢ္န႕ဢ္သးလီအခိဢ္သ့ဢ္အဃိ ပတတူဿ္လိာ္မၯထြဲအီၯညီညီဒံးဘဢ္န႕ဢ္ မ္ပကနဿ္ပဿဿ္သကိးအီၯတက့ဿ္.
လဿ  - ခုဢ္ထံဘိ
http://luthawpawday.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Post a Comment