ေသြးနဲ့ေရးတဲ့ဒီႏုိင္ငံေသြးနဲ႔ေရြးတဲ့ဒီ ႏိုင္ ငံ
. ********************
. ဒီႏိုင္ ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊လြတ္
လပ္ေရးကိုငါတို႔ကရင္ ဘိုးေဘးေတြက
ေသြးေျမက်ကာကြယ္ခဲ့ရတယ္။တိုင္းတ
ပါးက်ဴးေက်ာ္မႈမွန္သမ်ွကရင္ ေတြက
တြန္းလွန္ခဲ့ၾကတယ္။ဒီေျမဟာကရင့္
ေသြးေတြနဲ႔ေရြးယူခဲ့ရတဲ့ေျမျဖစ္တယ္။
ဒီႏိုင္ ငံဟာငါတို႔ေနာင္ လာေနာက္သား
ကရင္ ေတြရဲ႕အ ေမြဆိုင္ အ ေမြခံႏိုင္ ငံ
ျဖစ္တယ္။ငါတို႔ဘိုးဘြားကရင္ အမ်ိဳး
သားေတြေရးထိုးေပးခဲ့တဲ့သမိုင္းေမာ္
ကြန္းကိုျပန္လွန္ၾကည့္ရ ေအာင္……။
ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ(1825)
တုန္းက မဟာဗႏၶဳလက ဓႏုျဖဴက ေန
အဂၤလိပ္ကိုတိုက္တယ္။အဲဒိအခ်ိန္မွာ
ကရင္ သူရဲေကာင္းဗိုလ္လန္ကလဲ
ဓႏုျဖဴနယ္ထဲက အလမ်ိဳး၊ ေခ်ာင္းဖ်ား၊
အ ေဘာသျပဳရြာက ကရင္ ေတြကိုစု
ၿပီးဓႏုျဖဴခံတပ္မွာအဂၤလိပ္ကိုေသတဲ့
အထိခံတိုက္ခဲ့ပါတယ္။
1825 April မွာဗႏၶဳလက်ၿပီးဓႏုျဖဴ
ခံတပ္အဂၤလိပ္လက္ထဲပါသြားေတာ့
ခံတပ္ျပန္လုတဲ့တိုက္ပြဲကိုကရင္ သူရဲ
ေကာင္းဗိုလ္မန္းက်ားႀကီးကဦးေဆာင္
ၿပီးတိုက္ခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးဗိုလ္မန္း
က်ားႀကီးဟာအ ေထာင္ေသာင္ႀကီးမွာ
ဒီေျမအတြက္အသက္စြန္႔ခဲ့ရပါတယ္။
တၿပိဳင္ ထဲေသာကာလ ေတြမွာပဲ
သာယာဝတီခရိုင္ ထဲကကရင္ ေတြလဲ
အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ေနခဲ့ပါတယ္။
1852 April 5 မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ဒုတိယ
အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္မွာလဲကရင္ ေတြ
ေသြးေျမက်ပါဝင္ေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ေဂ ေဆာင္းရြာ(အလယ္ေခ်ာင္းရြာ)
ကကရင္ သူရဲေကာင္းဗိုလ္အိုင္ သ
ေထာင္(ပဗၺတသိုဟန္ဘြား) ဟာထင္
ရွားတဲ့အဂၤလိပ္ခုခံသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
ဗိုလ္အိုင္ သ ေထာင္ ဟာ ဖ ေလ၊ ေလ
ဒူေခါင္ စတဲ့ကရင္၂၇ရြာကိုတပ္ဖြဲ႔ၿပီး
အဂၤလိပ္ကို ၄ ႀကိမ္ထက္မနည္းခံတိုက္
ခဲ့ပါတယ္။
ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတပ္နဲ႔ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕အနီး
မွာတစ္ႀကိမ္ ၊ ပန္းတ ေနာ္ၿမိဳ႕မွာတစ္
ႀကိမ္အဂၤလိပ္တပ္ေတြတိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့
လဲအဓိက ကရင္ တပ္သားအင္ အားနဲ႔
တိုက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းတ ေနာ္
တိုက္ပြဲမွာကရင္ ေရွ႕တန္းတပ္သား
ေတြအစြမ္းေၾကာင့္အဂၤလိပ္ဘက္က
၆ ေယာက္က် ၊ ကပၸတိန္ စီဘီလုပ္ခ်္
အပါအဝင္ ၅၃ ဦးဒဏ္ ရာရၿပီးတပ္
သား၄၀၀၀ပါအဂၤလိပ္တပ္ပ်က္ခဲ့ရပါ
တယ္။ အ ေျမာက္၂လက္လဲသိမ္းယူ
ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။
ဒူးယားရြာတစ္ဝိုက္မွာေတာ့ကရင္
သူရဲေကာင္းမန္းဖူးကံက ေလးနဲ႔က
ရင္ အမ်ိဳးသားမ်ားစြာအဂၤလိပ္နဲ႔တိုက္
ရင္းအသက္စြန္႔ခဲ့ရပါတယ္။
ကရင္ သူရဲေကာင္းဗိုလ္မန္းလံုး
ဟာလဲအဂၤလိပ္ကိုျမစ္ဝက်ြန္းေပၚက
ေန ပဲခူးခရိုင္ ထဲအထိသဲသဲမဲမဲလိုက္
တိုက္ခဲ့ပါတယ္။ပဲခူးနယ္ထဲမွာေတာ့
ကရင္ သူရဲေကာင္းဗိုလ္မိန္ေသာင္း
ကအဂၤလိပ္ကိုလူစုၿပီးတိုက္ေနပါတယ္။
အဲဒီလိုအဂၤလိပ္-ျမန္မာဒုတိယစစ္
ရွစ္လၾကာကာလထဲမွာကရင္ အမ်ိဳး
သားေတြအဂၤလိပ္ကိုအ ေသခံတိုက္ေန
ခ်ိန္မွာမင္းတုန္းမင္းသားနဲ႔က ေနာင္
မင္းသားက အကိုျဖစ္တဲ့ပုဂံမင္းဆီက
နန္းလုလို႔ေကာင္းတုန္းပါ။
ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ စံပါယ္ ရံုရြာ
ကကရင္ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္မန္းေပၚ
ရဲ႕ကရင္ တပ္ေတြဟာလဲ ေက်ာက္
ေခ်ာင္း၊ ကန္ႀကီးေဒါင့္၊ စံပါယ္ ရံုရြာ
ေတြမွာအဂၤလိပ္နဲ႔အ ေသအ ေၾက
တိုက္ခဲ့ရပါတယ္။
မ်က္ႏွာျဖဴေတြကိုပင္ လယ္ထဲ
ေမာင္းခ်မယ္ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံ
နဲ႔မရမ္းေခ်ာင္းဘုန္းႀကီးဦးေဆာင္ တဲ့
ေတာင္ ငူ၊ စစ္ေတာင္း၊ ေရႊက်င္၊ သန္
လ်ွင္ တဝိုက္ကတပ္ေတြမွာလဲကရင္၊
ပအို႔(ေတာင္ သူကရင္) တပ္သားအ
မ်ားအျပားပါဝင္ ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းဘုန္းႀကီး၊ေက်ာက္
ညွပ္ဘုန္းႀကီး ဦေဆာင္ တပ္ေတြရဲ႕
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဖာပြန္၊ ဘိုက ေလး၊
ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္ထို၊ သထံု၊ ေတာင္
ငူတိုက္ပြဲေတြမွာကရင္ အမ်ိဳးသား
အမ်ားအျပားအသက္ေပးတိုက္ပြဲ
ဝင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ေရႊက်င္ မွာဆို
အဂၤလိပ္တပ္ပ်က္ေအာင္ တိုက္ေပး
ခဲ့ပါတယ္။
ပ်ဥ္းမနား နင္းၾကမ္းက စစ္ပုလိပ္
စခန္းကိုအႏိုင္ ၊ လြန္းႀကီးကတပ္စခန္း
ႀကီးကိုေလးႀကိမ္ကရင္ တပ္ေတြတိုက္
ခဲ့ပါတယ္။
1888 April 5 မွာႀကိဳ႕ပင္ေကာက္
ၿမိဳ႕အနီးျမကိုင္ ေက်းရြာမွာျဖစ္တဲ့ဘုန္း
ႀကီးဦးသူရိယ ဦးေဆာင္ တဲ့အဂၤလိပ္နဲ႔
တိုက္ပြဲမွာလဲ ကရင္ တပ္သားမကင္းခဲ့
ပါဘူး။
အဂၤလိပ္ေတြဒီႏိုင္ ငံကိုသိမ္းၿပီးအ
ေတာ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ အဂၤ
လိပ္အာဏာပိုင္ ေတြက 1896 က ေန
1916 အတြင္းကရင္ လူမ်ိဳးစစ္မ်ားစစ္
ထဲမဝင္ ရလို႔လန္႔ျဖန္႔ၿပီးအမိန္႔ထုတ္ခဲ့
ရတဲ့အထိပါပဲ။
၁၉၃၀ ျပည့္ဆရာစံလယ္သမားအဖြဲ႔
အဂၤလိပ္ကိုျပန္တိုက္ေတာ့လဲ သာယာ
ဝတီနဲ႔အင္းစိန္က ကရင္ အမ်ိဳးသားေတြ
ဝင္ ကူခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။
ေတာင္ သူလယ္သမားေတြရဲ႕အဂၤ
လိပ္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာကရင္ သူ
ရဲေကာင္းဗိုလ္က်ားနဲ႔ကရင္ တပ္သား
ေတြ ဟသၤာတခရိုင္ မွာအဂၤလိပ္ကိုအ
ျပင္းအထန္တိုက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ဒီႏိုင္ ငံကိုကရင္ေတြရဲ႕ေသြးနဲ႔ေရြး
ယူေပးခဲ့ရ ေၾကာင္းကို--
၁။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားနယ္ခ်ဲ႕
ဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္း
၂။ ျမန္မာရာဇဝင္ ( ဦးဘသန္း)
၃။ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမိုင္း(ပ+ဒု)
၄။ ကရင္ျပည္နယ္မဂၢဇင္း(၁၈၇၇)
၅။ The Loyal Karen Of Burma
စာအုပ္ေတြက ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပ
လိုက္ပါတယ္။
ဒီေျမဟာကရင္ ေတြရဲ႕အ ေမြဆိုင္
အ ေမြခံပါ။ ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ပံုကိုလဲ
အပိုင္း-၂ အျဖစ္ဆက္တင္ သြားမွာပါ။

ေကာ္ခိုထူး
( Karen Develop Karen )Share on Google Plus

About kawhtoo s'gaw

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment