ဇြဲကဘ့ဢ္ EOT Font လဿဘလီးအဂီဿ္

တဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯမ့ဿ္ဒဢ္လဿဘလီးကစဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္‚ ဘဢ္မႏုၯဃိလဲဢ္ဖဲပဒုးအိဢ္ထီဢ္ပပွာ္ယဲၯသန့
အခါပကဘဢ္မၯအီၯလီၯတံဿ္လီၯဆဲးဒ္သိးဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲသုတအိဢ္လဿပွၯဖးလံာ္ဖိသ့ဢ္တဖဢ္အဂီဿ္တဂ့ၯ
အဂီဿ္လီၯ. ပကဟ့ဢ္လီၯဒုးသ့ဢ္ညါနၯဘဢ္ဃးပကဖဿႏုာ္ zwekabin font EOT လဿဘလီးအပူၯလီၯ. နမ့ဿ္ဖဿႏုာ္လီၯ zwekabin EOT န့ဢ္ပွၯလဿဟဲအိဢ္သကိးနပွာ္ယဲၯသန့လဿနကြဲးအီၯလဿ zwekabin
font အ zwekabin font မ့ဿ္တအိဢ္လဿအခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯဘဢ္ဆဢ္ပဖးအီၯန့ဿ္‚ ဘဢ္ဆဢ္နဖးအီၯန့ဿ္ထဲဒဢ္ Inernet Explorer တခါဧိၯလီၯ. မ့မ့ဿ္ browser အဂၯတဖဢ္နဖးအီၯတန့ဿ္ဘဢ္. နကဘဢ္ဖဿႏုာ္
Zwekabin EOT လဿ Blogger အပူၯဒ္လဲဢ္အဂ့ဿ္န့ဢ္ကြဿ္တဿ္မၯအက်ဲဒ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.


log in blogger လဲၯဆူ Layout >> Edit HTML ၀ံၯဆီဢ္လီၯ Control+F ဒီးဃုကြဿ္ <head>
တက့ဿ္. နမ့ထံဢ္န႔ဿ္အီၯန႔ဢ္ ဖဿႏုာ္လီၯ Code လဿလာ္တဖဢ္အံၯလဿ <head>  အဖီလာ္ တီတီ
တက့ဿ္.

ကြဿ္တဿ္ဂီၯလဿဖ်ါလဿလာ္အံၯ....
နဖဿႏုာ္လီၯ code လဿလာ္တဖဢ္အံၯလဿ <head> အဖီလာ္တီတီတက့ဿ္.

 <style type='text/css'>
@font-face {
font-family: Zwekabin !important;
src: url(&quot;http://api.ning.com:80/files/zBkpCWo7YXziptxrdwytoFlVDGJnkYPGZr7NYsqWsifKcZ1iBjW4pqpZj2LTRklTlr6IcT
XZ8SwtRgy-TDor2HKxmIrEPhLv/ZWEKABIN.eot&quot;) /* EOT file for IE */
}
@font-face {
font-family: Zwekabin !important;
src: url(&quot;http://api.ning.com:80/files/aoYKWDK6RnlmhzoLlPjJDkfXWlUTYEGRp7T-xLuHYhoNdIlhXhG4K6k7ibH01LAeqJZw2os5cPIndAgTrbcYzTjxBH2cXVDy/ZWEKABIN.TTF&quot;) format(&quot;opentype&quot;); /* TTF file for CSS3 browsers */
font-style: oblique;
font-variant: small-caps;
font-weight: bold;
}
</style>

နဖဿႏုာ္လီၯ code သ့ဢ္တဖဢ္အံၯမ့ဿ္၀ံၯဒီးလဿန  HTML Font familyအက်ါန့ဢ္လဲၯဖဿႏုာ္လီၯက့ၯ
zwekabin font တက့ဿ္.

ကြဿ္တဿ္ဂီၯအဒိလဿလာ္အံၯတက့ဿ္. 
ကယဲဿ္မ့ဿ္လဿနဘလီးပူၯနမ့ဿ္ထံဢ္အဲကလံး font တဖဢ္လဿ အဲကလံး font အမဲာ္ညါန့ဢ္နဖဿ
ႏုာ္လီၯက့ၯ zwekabin font တက့ဿ္.
http://www.kwekanyaw.net/2012/02/eot-font.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment