ပကြဲး ပဖး ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီလဿ Gtalk ပူၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯအဂီဿ္

တဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯဒ္သိး ပကြဲး‚ ပဖး ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီလဿ Gtalk ပူၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯအဂီဿ္လီၯ.တဿတပတီဿ္
နကဘဢ္ဖဿႏုာ္လီၯ keyboard installer မးနဒိအီၯန့ဿ္လီၯ. ဒ္သိးနကြဲးဇြဲကဘ့ဢ္ဖီမ့ဿ္ဂ့ၯနဖးဇြဲကဘ့ဢ္
ဖီမ့ဿ္ဂ့ၯလဿ Gtalk ပူၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯအဂီဿ္မၯအီၯဒ္တဿ္မၯက်ဲဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.

၁. အိးထီဢ္န Gtalk ဒီးလဿစုထြဲတကပၯန့ဢ္နကထံဢ္ settingsလီၯ.လဲၯခ်ံးလီၯလဿ settings တက့ဿ္.
၂. နကထံဢ္ဘဢ္ settings  box ကဟဲဖ်ါထီဢ္တခါဒီးလဲၯကဒီးဆူ change font န့ဢ္တက့ဿ္.
၃.နလဲၯလဿ change font မ့ဿ္၀ံၯဒီးလဿ font အက်ါန့ဢ္ဆီတလဲက့ၯအီၯဆူ zwekabin font
တက့ဿ္.
နဃုထဿအီၯလဿ zwekabin font မ့ဿ္၀ံၯဒီးစံဢ္လီၯ ok ၀ံၯနတဿ္မၯကဲထီဢ္၀ဲလီၯ. တဘ်ီအံၯဒုန
မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးကြဲးကညီက်ိာ္ ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီန့ဢ္နလဲၯလဿန task bar လိၯဒီးဆီတလဲအီၯဆူ zweakbin
font ဒီးနဒိအီၯန့ဿ္လီၯ.

ကြဿ္တဿ္ဂီၯအဒိလဿလာ္အံၯ ပကြဲး ပဖး ဇြဲကဘ့ဢ္ဖီန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလံ


 
http://www.kwekanyaw.net/2012/02/gtalk.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment