ပဖး Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Maxthon 3 Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ

အဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯကဒီးဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ တဿ္မၯအက်ဲတခါလီၯ. ပွၯလဿအသူ
Maxthon 3 Browser တဖဢ္ဖးကညီပွာ္ယဲၯသန့ လဿအကြဲးသးလဿ Zwekabin/Kwekabaw Font
ဒီးမ့ဿ္ဖးပယီၯပွာ္ယဲၯသန့လဿအကြဲးသးလဿ Zawgyi Font သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္တန့ဿ္ဘဢ္န့ဿ္ မၯကြဿ္အီၯ
တဿ္မၯအက်ဲဒ္အဖ်ါလဿလာ္အသိးအံၯတက့ဿ္. ဖဲယသူကြဿ္ Maxthon 3 Browser တခါအံၯယထံဢ္
လဿအမၯတဿ္ခ့်န့ဿ္ဒံး Mozilla Firefox အဃိဒ္သိးပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္ကသ့သူအီၯဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲသုတ
အိဢ္လဿကဖးကညီက်ိာ္ပွာ္ယဲၯသန့တဖဢ္အဂီဿ္ယဟ့ဢ္နီၯလီၯဒုးသ့ဢ္ညါတဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯလီၯ.
သူကြဿ္ Maxthon 3 Browser တခါအံၯတက့ဿ္.

၁.ဒီလိးလီၯ Maxthon 3 Browser တက့ဿ္
၂.အိးထီဢ္  Maxthon 3 Browser ဒီးလဲၯဆူတဿ္နဿဢ္ထံးလဿအက၀ီၯဃာ္သးဒီးကသံဢ္ထံဂီၯဒ္အဖ်ါလဿ
တဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯအသိးတက့ဿ္....

၀ံၯလဲၯဃုကြဿ္ Setting ၀ံၯစံဢ္လီၯဖဲ Setting ဒီးနကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ကဒီးအသီတခါ
ဒ္အဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

၀ံၯလဲၯဆူ Advanced ဒီးလဿ Default Font အလီဿ္န့ဢ္ဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font တက့ဿ္နဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး Save က့ၯအီၯတက့ဿ္၀ံၯ နဖး‚ နကြဲးကညီက်ိာ္လဿ
Maxthon 3 Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.


http://www.kwekanyaw.net/2012/09/zwekabinkwekabaw-font-maxthon-3-browser.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment