ကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ OOVOO

ကညီဖိလဿအသူ ooVoo   Messenger တဖဢ္ဒံးသိး Chatting ကြဲးလံာ္ဆူတံၯသကိးအအိဢ္
လဿကညီက်ိာ္ကသ့ဒီး ဖးကညီက်ိာ္လဿ ooVoo ကသ့ကန့ဿ္အဂီဿ္မၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲဒုး
နဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္... ဘဢ္မႏုၯဃိလဲဢ္လဿပ၀ဲကညီဖိအက်ဲအါတက့ဿ္ပသူ ooVoo ကိးဂၯဒဲး
ပစံးသ့လီၯ အဃိဒံးသိးနကြဲးလံာ္လဿကညီက်ိာ္ကသ့ဂ့ၯဂ့ၯဖးကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯန့ဢ္ကဟ့ဢ္နီၯလီၯန့ဿ္
နၯတဿ္မၯအက်ဲဒ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

Log in န ooVoo တက့ဿ္ ၀ံၯဒီးအိးထီဢ္နသကိးတဂၯဂၯလဿနအဲဢ္ဒိးကြဲးလံာ္ဒီးအီၯအ
Chat Box တက့ဿ္ဒီးမၯအီၯဒံးတဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္...
လဲၯဆူ T လဿပ်ဿ္ခိဢ္လဿက၀ီၯသးလဿကသံဢ္ထံဂီၯဒုးနဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္၀ံၯနကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿထးအသိးဒီးလဲၯဆီတလဲက့ၯ Font လဿ
Zwekabin Font တက့ဿ္ ၀ံၯ Click လီၯက့ၯ OK တက့ဿ္ ၀ံၯနလဲၯဆူ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အ Task Bar လိၯ
၀ံၯဆီတလဲ Keyboard လဿ zwekabin/kwekabaw ၀ံၯနကြဲးလံာ္ဒီးနသကိးလဿကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯ
ဂ့ၯဒီးအ၀ဲမ့ဿ္ကြဲးလံာ္ဒီးနၯနဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ..
စီၯကြဲၯကညီ
www.kwekanyaw.net
http://www.kwekanyaw.net/2012/11/zwekabinkwekabaw-font-oovoo.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment