Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Wordpress ပူၯ

ယထံဢ္လဿပ၀ဲကညီဖိပယီၯဖိဘလီးတနီၯသူ၀ဲ Wordpress ဘလီးအိဢ္ဒီးတနီၯထံဢ္ဘဢ္စ့ဿ္ကီးတဿ္ဂ့ဿ္ကီ
တဿ္ခဲဖးဒိဢ္လဿပွၯဖးအ၀ဲသ့ဢ္အဘလီးတန့ဿ္အဃိတကးဘဢ္ကဲထီဢ္တဿ္ကီတဿ္ခဲလဿပွၯဖးလံာ္ဖိသ့ဢ္တ
ဖဢ္အဂီဿ္စ့ဿ္ကီၯလီၯ. တဿ္လဿWordpress န့ဢ္အိဢ္၀ဲခံကလုာ္ဒံးအမ့ဿ္...  www.wordpress.org ဒီး www.wordpress.com  မ့မ့ဿ္ www.wordpress.org  န့ဢ္နကဘဢ္ပွ့ၯအီၯလဿစ့ ဒီး မ့မ့ဿ္
www.wordpress.com တခီနသူ Free န့ဿ္လီၯ. ယထံဢ္အါတက့ဿ္ပွၯသူ Free ဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲအိဢ္လဿ
ပွၯဖးအ၀ဲသ့ဢ္တဿ္ကြဲးတန့ဿ္ဘဢ္. ဘဢ္မႏုၯဃိလဲဢ္ www.wordpress.com ခီဖ်ိလဿနန့ဿ္သူ Free အဃိန
လဲၯလီၯဘွီအီၯလဿ HTML /CSS Code က်ါတန့ဿ္ဒံးသိး Blogger ဘဢ္ ဒီးနကလဲၯလီၯဖဿႏုာ္ Font လဿ Post Title, Post Body , Tags မ့ဿ္ဂ့ၯတန့ဿ္ဘဢ္အဃိကဲထီဢ္တဿ္ကီတဿ္ခဲလဿပွၯဖးအီၯတန့ဿ္ဘဢ္န့ဢ္လီၯ.

နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးလဿနလဲၯဘွီအီၯဒီးဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯအီၯလဿHTML /CSS Code က်ါနကဘဢ္ပွ့ၯ၀ဲ Hosting/Server မး နလဲၯဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯ Theme မ့ဿ္ဂ့ၯဒီးနလဲၯဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯအီၯလဿ HTML /CSS န့ဿ္လီၯ. နမ့ဿ္တအဲဢ္ဒိးသူ
Free ဘဢ္ဒီးနမ့ဿ္ပွ့ၯအီၯတခီ ကလဿာ္၀ဲတနံဢ္ ဒီဢ္လဢ္ $99 ညါလီၯ.ဘဢ္ဆဢ္ပွၯလဿအသူ Free တဖဢ္
တဿ္ကီတဿ္ခဲသုတအိဢ္လဿပွၯဖးအတဿ္ကြဲးတဂ့ၯအဂီဿ္ပကမၯညီထီဢ္ဒီးမၯကြဿ္အီၯတဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯ
ဒံးဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.

1.Log in န Wordpress တက့ဿ္.
2.နလဲၯဆူ Posts ဒီး Add New ၀ံၯ Post Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒီး ဟံးန့ဿ္ Code လဿလာ္အံၯဒီးဖဿႏုာ္လီၯ
အီၯဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္. 

<font face="Zwekabin"> ဖဿႏုာ္လီၯနတဿ္ကြဲးဖဲအံၯ </font>

                                             www.wordpress.com
                                           www.wordpress.org
နမၯအီၯဒံးတဿ္မၯက်ဲပာ္ဖ်ါအသိးမ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္ပွၯဖးနတဿ္ကြဲးကန့ဿ္က့ၯဂ့ၯဂ့ၯဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲတအိဢ္လဿၯဘဢ္.
ဘဢ္ဆဢ္တဿ္မၯအက်ဲဒီး Code လဿယဟ့ဢ္နၯလဿအဖီခိဢ္တဖဢ္နသူအီၯလဿ BloggerNing.com စ့ဿ္ကီး
သ့လီၯ.တကးဘဢ္တမ့ဿ္ထဲ Zwekabin Font အဂီဿ္ဘဢ္လဿ Font အလီဿ္န့ဢ္နဆီတလဲက့ၯအီၯဆူ Font
တခါခါလဿနသူအီၯလဿနဘလီးသ့လီၯ.

ယကဟ့ဢ္နၯအဒိဘဢ္ဃး Font အဂၯလဿလာ္အံၯ...

<font face="Zwekabin"> Your Post Here </font>
<font face="KNU"> Your Post Here </font>
<font face="KBTS"> Your Post Here </font>
<font face="Ayar"> Your Post Here </font> 
<font face="Zawgyi-One"> Your Post Here </font>

နကြဿ္စ့ဿ္ကီးတဿ္ဂီၯအဒိလဿလာ္အံၯ...

                                               www.blogger.com                                                  www.ning.com


မ္ကညီဖိကိးဂၯကမၯန့ဿ္အီဢ္ကဲပူၯဒုဢ္ပူၯဒါတက့ဿ္
စီၯကြဲၯကညီ
http://www.kwekanyaw.net/2013/01/zwekabinkwekabaw-font-wordpress.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment