ပကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo Messenger ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္ကညီဖိလဿအသူ Yahoo  Messenger  တဖဢ္ခဲအံၯပကမၯကြဿ္သကိးတဿ္မၯအက်ဲတခါဘဢ္

ဃးပကကြဲးကဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo  Messenger ပူၯကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ...ကြဿ္ဒီးမၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲဖ်ါလဿလာ္သိးတက့ဿ္......

ႏုာ္လီၯလဿန Yahoo  Messenger တက့ဿ္....

၀ံၯအိးထီဢ္နသကိးတဂၯဂၯလဿနကကြဲးလံာ္ဒီးအီၯအ Chat Box တက့ဿ္..၀ံၯဒ္နထံဢ္တဿ္ဂီၯအသိးလဲၯစံဢ္လီၯလဿ T လဿကသံဢ္ထံက၀ီၯသးလဿအဂီၯတက့ဿ္...

ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ...
၀ံၯလဿ Font အလီဿ္န့ဢ္နလဲၯဆီတလဲက့ၯအီၯလဿ Zwekabin Font တက့ဿ္
နဆီတလဲအီၯဆူ Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯဒီးနသကိးမ့ဿ္

ကြဲးကညီက်ိာ္ဒီးနၯနဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ...
မၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲလဿယဒုးနဲဢ္နၯတဖဢ္အံၯဒီးနကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ဒီးနသကိးကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ

လီၯနကြဲးအိဢ္သကိးနသကိးလဿကညီက်ိာ္လဿ Yahoo သ့လံ မၯကြဿ္အီၯနီၯ...
http://www.kwekanyaw.net/2012/11/zwekabinkwekabaw-font-yahoo-messenger.html
Share on Google Plus

About Ka Shee

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment